کاتلیا روزاتون رو رنگ آمیزی میکنه

مجموعه کاتلیا با توجه به شرایط اقتصادی برای خرید راحتر و متنوع تر شما عزیران یک جشنواره ویژه در نظر گرفته است .

شرایط جشنواره

٢ خريد از سايت: 10 هزار تومان تخفیف

جمع تخفيف برای 2 خرید 10 هزار تومان

٣ خريد از سایت : ٢٠ هزار تومان تخفیف

جمع تخفيف برای ۳ خرید 20 هزار تومان

۴ خريد از سایت : 30 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۴ خرید 45 هزار تومان

۵ خريد از سایت : 40 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۵ خرید 55 هزار تومان

۶ خريد از سایت : 50 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۶ خرید 65 هزار تومان

٧ خريداز سایت : 60 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۷ خرید 75 هزار تومان

٨ خريد از سایت : 70 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۸ خرید 85 هزار تومان

٩ خريد از سایت : 80 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۹ خرید 95 هزار تومان

١٠ خريداز سایت : 90 هزار تومان تخفیف + 15 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۱۰ خربد 105 هزار تومان