جشنواره تخفیفات

کاتلیا روزاتون رو رنگ آمیزی میکنه

مجموعه کاتلیا با توجه به شرایط اقتصادی برای خرید راحتر و متنوع تر شما عزیران یک جشنواره ویژه در نظر گرفته است .

شرایط جشنواره

٢ خريد از سايت: 10 هزار تومان تخفیف

جمع تخفيف برای 2 خرید 1۰ هزار تومان

٣ خريد از سایت : ٢٠ هزار تومان تخفیف با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۳ خرید٣٠ هزار تومان

۴ خريد از سایت : ۳۰ هزار تومان تخفیف با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۴ خرید ۴۰ هزار تومان

۵ خريد از سایت : ۴۰ هزار تومان تخفیف با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۵ خرید ۵۰ هزار تومان

۶ خريد از سایت : ۶۰ هزار تومان تخفیف با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۶ خرید ٧٠ هزار تومان

٧ خريداز سایت : ٧٠ هزار تومان با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۷ خرید ٨٠ هزار تومان

٨ خريد از سایت : ٨٠ هزار تومان با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۸ خرید ٩٠ هزار تومان

٩ خريد از سایت : ٩٠ هزار تومان با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۹ خرید ١٠٠ هزار تومان

١٠ خريداز سایت : ١٠٠ هزار تومان با ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۱۰ خربد ١١٠ هزار تومان

× پشتیبانی آنلاین